Regulamin Stowarzyszenia Takultura

1.Stowarzyszenie nosi nazwę Takultura i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach

niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.

3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo

o stowarzyszeniach.

4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

5.Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska

6. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa (ul. Złotych Piasków 3/29).

7.Stowarzyszenie reprezentuje Przedstawiciel, wybierany przez członków Stowarzyszenia na okres 3 lat.

8. Celem działania Stowarzyszenia jest:

 

1) Organizowanie i promowanie bezpłatnego dostępu do kultury.

2) Krzewienie i promowanie kulturalnego zachowania.

3) Kształtowanie pozytywnych zachowań i postaw obywatelskich.

4) Międzypokoleniowa wymiana doświadczeń i umiejętności.

5) Sprawianie aby ludzie byli częściej uśmiechnięci i szczęśliwi poprzez kontakt ze sztuką, oraz ciekawymi ludźmi.

6) Pokazywanie ludziom zagrożeń dla kultury wynikających z przemocy, braku szacunku, nietolerancji, obojętności.

7) Rozwijanie wrażliwości społeczeństwa na piękno przyrody oraz promowanie postaw ekologicznych.

8) Promowanie pozytywnych postaw oraz kulturalnych zachowań  w przestrzeni Internetu, tzw. netykieta

9) Rozwijanie  umiejętności interpersonalnych oraz prospołecznych.

 

 

9. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

1) Darmowe szkolenia oraz warsztaty edukacyjne.

2)Nawiązywanie współpracy z artystami, instytucjami kultury.

3) Wystawy, pokazy, koncerty, wydarzenia artystyczne.

4) Integrowanie lokalnych społeczności wokół działań kulturalnych.

5) Publikacje materiałów informacyjnych, książek, materiałów multimedialnych, gier, programów komputerowych oraz aplikacji internetowych.

6) Prowadzenie stron internetowych promujących kulturę.

7) Nawiązywanie współpracy z instytucjami edukacyjnymi, firmami, organizacjami promującymi kulturę i pozytywne postawy obywatelskie.

 

 

 

10. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność

do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem

polskim lub cudzoziemcem.

 

11. Nowych członków przyjmuje przedstawiciel reprezentujący Stowarzyszenie po rozpatrzeniu deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie składa się za pośrednictwem Przedstawiciela.

 

12. 1. Członkostwo  ustaje  w  przypadku  skreślenia  z  listy  członków  lub  wykluczenia  ze  Stowarzyszenia.

2. Skreślenie  z  listy  członków  następuje  na  skutek:

1)    śmierci  członka,

2)    złożenia  przez  członka  przedstawicielowi reprezentującemu  pisemnego  oświadczenia  o  wystąpieniu  ze  Stowarzyszenia.

3. Skreślenia  z  Listy  Członków  dokonuje  przedstawiciel reprezentujący.

4. Wykluczenie  ze  Stowarzyszenia  następuje z powodu:

1)    niewykonywania  przez  członka  postanowień  Regulaminu  lub  uchwał  władz Stowarzyszenia,

2)    podejmowania  przez  członka  działań  rażąco  sprzecznych  z  celami  Stowarzyszenia,

3)    działania  na  szkodę  Stowarzyszenia,

5. Decyzję o wykluczeniu podejmuje przedstawiciel reprezentujący. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o wykluczeniu. Odwołanie składa się za pośrednictwem przedstawiciela reprezentującego.

 

13. 1. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

2. Zmiana regulaminu oraz rozwiązanie  Stowarzyszenia  wymaga  uchwały   Zebrania Członków  podjętej  większością  2/3  głosów  w  obecności  co  najmniej  1/2  liczby  Członków. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków wskazuje likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

 

 

14. 1. Podejmowanie przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

2. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

1)   nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;

2)   ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;

3)   zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;

4)   przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;

5)   zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

 

15. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:

1) składek członkowskich

2) dotacji

3) darowizn

4) zbiórek publicznych

5) spadków, zapisów,

6) dochodów z majątku stowarzyszenia

 

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.